Delavnica, predavanje, razstava: geste mikro-upora - intervencije v javnem prostoru

Vabljeni na delavnico geste mikro-upora - intervencije v javnem prostoru, ki jo bo vodila Nayari Castillo-Rutz in bo potekala od 6. do 10. novembra. V ponedeljek, 6. novembra vas vabimo na odprto predavanje na temo, v petek, 10. novembra pa bomo predstavili rezultate delavnice. Vse aktivnosti bodo potekale v Carinarnici v Novi Gorici, v angleškem jeziku.

---
workshop/delavnica:
gestures of micro-resistance
interventions in public space as discursive tools/
geste mikro-upora
intervencije v javnem prostoru

Nayari Castillo-Rutz, Helene Thümmel
workshop/delavnica: 06.11-10.11.2017
at Carinarnica, Nova Gorica/
v Carinarnici, Nova Gorica
potekala bo v angleškem jeziku, vabljeni vsi zainteresirani

The usage of public space shades lights on the political positioning of the governing power of a place, but it also gives information about the impressions, necessities and demands of its inhabitants. Many cities and towns are constructed over the impossibility and the forbidden; inaccessible spaces, defensive architecture, privatized areas among other semantic walls, are part of the daily encounter towards public places. How can we pervert the course of action of the increasingly close systems that impose cleanliness and standard behavior in order to generate tolerant, inclusive spaces for being and flourish? How can we construct tools against impositions and policing in order to foster environments of freedom? This workshop will elaborate on the idea of micro-resistance by generating intervention tools/situations, which create ways for fluidizing public space and voicing marginalized discourses. Looking for non-confrontational artistic strategies, the idea is to react with response-ability in a society that requires new languages, approaches and systems for the good./

"Micro-resistances" are understood as small gestures, interventions or actions that counteract unequal, politically incorrect, hegemonic, sexists, undermining and unfair positions prevalent in daily frequency. These minimal acts structure a constant and fastidious method against injustice.

//
Uporaba javnega prostora osvetljuje politično pozicioniranje oblastnikov, hkrati pa daje informacijo o vtisih in potrebah prebivalcev. Mnogo mest je zgrajenih okrog ne-mogočega in prepovedanega; prostori, ki so nedostopni, obrambna arhitektura, zasebna območja so del vsakdanjih srečanj v javnem prostoru. Kako lahko ukrivimo princip vse bolj zaprtih sistemov, ki nam predpisujejo čistost in standardadizirano obnašanje, da bi ustvarili tolerantne, vključujoče prostore bivanja? Kako lahko ustvarimo orodja proti nadzoru, ki bi spodbujala okolja svobode? Delavnica se bo ukvarjala z mikro uporom, ustvarila bo serijo intervencijskih orodij/situacij, ki uporabljajo načine pretočnega javnega prostora in dajejo glas marginaliziranim diskurzom. Iskali bomo nekonfrontacijske umetniške strategije, želimo si z odgovornostjo reagirati v družbi, ki za to, da bi bila dobra, potrebuje drugačne jezike, pristope in sisteme.

Co-organizers/Soorganizatorji: Playground Studio, Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici, Carinarnica