konS - Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

2022, 2021, 2020, 2019
<< scroll down for English >>

Kaj je konS?

Namen projekta konS je vzpostavitev boljših pogojev za vzdrževanje in razvoj sodobne raziskovalne umetnosti v Sloveniji. Dejavnosti v projektu konS se vsebinsko in strukturno dopolnjujejo z ustanovitvijo nove razvojno-raziskovalne in oblikovalsko-inženirske inštitucije (future/solution lab), ki bo omogočala produkcijo vrhunske sodobne raziskovalne umetnosti in prevajanje daljnovidnih umetniških idej in invencij v gospodarstvo ter napredno naravnano družbeno okolje. Cilj projekta je vzpostavitev sistemske povezave med snovalci idej, izumitelji in inženirji za ustvarjanje rešitev za vključujočo družbo ter vzpostavljanje informacijsko-izobraževalnega sistema za različne družbene skupine, ki bodo opolnomočene za kritično rabo novih tehnologij.
 
Predlog za ustanovitev konS-a izhaja iz pobude, ki smo jo deležniki na področju intermedijske umetnosti uspeli uvrstiti kot cilj v Nacionalni program za kulturo 2013-2017, kjer ukrep omenja izboljšanje infrastrukturnih pogojev za producente intermedijske umetnosti. Projekt v ospredje postavlja zainteresirane zavode, društva in posameznike s področja sodobnih raziskovalnih umetniških praks, ki so enakopravno vključeni v oblikovanje skupnega mehanizma za trajnostno izboljšanje infrastrukturnih pogojev. Priložnost za realizacijo omenjenega cilja je zapisana v prvi prednostni osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (2.1. Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva) in v Strategiji pametne specializacije 2014-2020.
 
Izhajajoč iz potreb intermedijske umetnostne produkcije na terenu ugotavljamo, da je potrebno ustvariti pogoje za boljše delo umetnikov, možnost ustvarjanja večjih projektov in vzpostavitev trga, t.j. povezav z gospodarstvom in različnimi skupnostmi, ki v intermedijski produkciji prepoznava potenciale idej za inovacije in razvoj svojih bodočih produktov in storitev.
 
S tem namenom smo se partnerji s področja sodobne raziskovalne umetnosti – Zavod Kersnikova, Zavod Projekt Atol, Zavod Aksioma, Društvo Ljudmila, Zavod Cona, vsi iz Ljubljane, in Univerza v Novi Gorici – Akademija umetnosti, Mladinski center Velenje, LokalPatriot Novo mesto ter MKC Maribor – povezali v konzorcij, ki bo vzpostavil sodelovalno platformo na diagonali zahodne in vzhodne kohezijske regije Slovenije. konS je zasnovan tako, da se v pridruženo partnerstvo lahko vključijo tudi druge organizacije, ki bodo izkazale interes za aktivno sodelovanje v platformi. Ustanovitveni partnerji smo se odzvali na odprti poziv deležnikom za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije (SPS), ki ga je maja 2015 objavila Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ter s tem ustvarili pogoje za začetek priprav na črpanje sredstev, ki so v Operativnem programu za izvajanje evropske  kohezijske politike.
 
Poslanstvo
Poslanstvo je ustvariti pogoje, v katerih bodo dejavnosti sodobne raziskovalne umetnosti imele dobre in stabilne pogoje za delovanje v ekosistemu deležnikov iz izobraževanja, znanosti, podjetništva in industrije, ki ga prepoznavajo in podpirajo državne in mednarodne politike. To poslanstvo bodo deležniki konS-a dosegali na naslednje načine:
 
  • vzpostaviti sistemske povezave, ki bodo omogočale prepoznavanje in vključevanje sodobne raziskovalne umetnosti kot ključnega deležnika v družbenih procesih, ki ustvarjajo boljši jutri;
  • vzpostaviti pogoje dela, ki bodo omogočali vzdržno delovanje na področju sodobne raziskovalne umetnosti in razvoj projektov večjega merila;
  • vzpostaviti mehanizme za medresorsko povezovanje politik, ki vključujejo sodobno raziskovalno umetnost v svoje osnovne dejavnosti;
  • ustanovitev razvojno-raziskovalne in inženirsko-oblikovalske platforme, ki bo na trgu ustvarjala pogoje za trajnostno sofinanciranje umetnostne dejavnosti;
  • vzpostavitev mehanizmov, ki bodo omogočali gospodarstvu in drugim družbenim dejavnostim dostop do vizionarskih tehnoloških in družbenih inovacij;
  • ustanovitev institucije za transverzalne izobraževalne dejavnosti na področju, na katerem se povezujejo sodobne  raziskovalne umetnosti, znanost in tehnologije na vseh ravneh izobraževanja;
  • povezovanje v pomembne evropske in mednarodne mreže ter priprava iniciativ za oblikovanje politik na področju sodobne raziskovalne umetnosti v sodobni družbi.
//

Future and vision

konS ≡ Platform for Contemporary Investigative Art and Tactical Media creates an ecosystem for the critical development of the future trough a mutually complementary network of hubs and laboratories across Slovenia. Nine partners – contemporary investigative art producers (ngo’s), tactical media, public cultural centres and art academy, all based in Slovenia, joined their efforts in the konS ≡ Platform for Contemporary Investigative Art to establish an active research, production and presentation/dissemination network to create improved conditions for research, development and realization of contemporary investigative art projects.
 
The content and structure of the konS project are complemented by the establishment of capacity building hubs, where various audiences can get empowered for critical use of new technologies (konS ≡ PARK), laboratories for artistic research across the country, which enable the production of contemporary investigative art (konS ≡ NOVA) and the laboratory for speculative innovations for translation of far-sighted artistic ideas and inventions into innovations for the advancement of social environments in Europe (konS ≡ PRAKSA). The network is striving to put in place connections among communities, knowledge institutions, research centres and economy on the systemic level, whereby all stakeholders are interested in co-creating a sustainable, safer and more ethical future in a dynamic, constantly changing world. The konS ≡ Platform is an open and evolving structure and other communities in the cities across Slovenia and neighboring countries are invited to join the network.
 
konS ≡ Partners Kersnikova Institute (Kapelica Gallery + Rampa + BioTehna + Vivarium), Projekt Atol Institute, Ljudmila Society, Aksioma Institute, Cona Institute (all from Ljubljana), University of Nova Gorica – School of Arts, Youth Cultural Centre Maribor, Youth Centre Velenje, LokalPatriot Novo mesto

Projekt konS - Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij “Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
Project konS – Platform for Contemporary Investigative Art is a project chosen on the public call for the selection of the operations “Network of Investigative Art and Culture Centres”. The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and by the European Regional Development Fund of the European Union.
 
oznake: