Visoka šola za umetnost, Univerza v Novi Gorici
ePlatforma

Učinki

Prilagojen model tehnološke (predvsem spletne, pa tudi digitalno-produkcijske nasploh) podpore učnemu procesu – v prvi vrsti na področju umetnosti, uporaben pa bo tudi za druga področja humanistike, saj bo ključno povezoval učni proces z zainteresiranimi javnostmi ter ga odpiral industrijskim oziroma poslovnim sektorjem. Njegova ključna novost bo integracija rabe novih spletnih komunikacijskih ter sodelovalnih modelov in storitev na področju umetnostne pedagogike, s poudarkom na preverjenih tehnologijah predvsem socialnega (pedagoškega, poslovnega, strokovnega) mreženja, pa tudi semantičnega spleta ipd. Z novim načinom (večkratne, didaktično interne in moderirano eksterne) rabe e-vsebin bodo nakazane nove možnosti integracije pedagoškega procesa z drugimi družbenimi in poslovnimi procesi predvsem s področja kulturne produkcije in menedžmenta ter kreativnih industrij.

Nenazadnje bo projekt uvedel prvo dosledno celostno kombinirano uvedbo kakega študijskega programa od nasploh (še posebej na področju humanistike oziroma umetnosti), njegovo nadaljevanje, razvoj in diseminacija pa bosta zagotovljena tudi s trajnostnim momentom življenjskega cikla (triletnega) študijskega programa, kurikularne nadgradnje v podiplomski program, ter mnogih partnerjev in zunanjih deležnikov (druge umetniške in strokovne šole, produkcijska podjetja, oglaševalske agencije, javne in nevladne organizacije itd.), ki se nanj navezujejo (javne institucije s področja umetnostne produkcije in distribucije, mreža šol, zaposlujoča podjetja in organizacije).

Sekundarni učinki se bodo kazali v boljši vpetosti Slovenske umetnostne in kreativno-industrijske skupnosti. Nadalje bo k sekundarnemu pozitivnemu učinku pripomoglo tudi ozaveščanje o avtorskem pravu (za e-gradiva so predvidena po možnosti odprte licence Creative Commons, za samo platformo je predvidena odprta koda). Aktualnost in prihodnostno naravnanost bo zagotavljalo tudi osredotočenje na vidike semantičnega spleta, ki na področju umetnosti (sploh v Sloveniji) predstavlja precejšnjo novost (razvoj znanja s strojno podporo kot optimizacija iskanja, koristi žetve kolektivnega znanja, osebne in semantične oznake, senzorsko merjenje človeških aktivnosti preko tehnoloških vmesnikov).

V smislu pozitivnega socialnega pa tudi gospodarskega učinka bo izoblikovana ožja (šola, program) ter širša (umetnostna in kreativno-industrijska mreža partnerjev ter drugih deležnikov) skupnost uporabnikov ter občinstva, ki bo z visoko motivacijo, dobrim zgledom ter nasploh pozitivnim odnosom do rabe IKT v polju umetnosti, kreativnih industrij in širše kulture pomembno sooblikovala Slovenijo kot informacijsko družbo.

ePlatforma

Kontaktna oseba:
Peter Purg
peter.purg@ung.si
041 609 736

Visoka šola za umetnost
Univerze v Novi Gorici
Ljubljana, Bežigrajski dvor,
Dunajska 56, Slovenija
01 43 64 706,
051 336 770