Šolamo

Visoka šola za umetnost (VŠU) temelji na izhodiščih Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart, tako se tudi temeljna opredelitev VŠU giblje v polju umetnosti in njene rabe v najširšem pomenu besede. Svoje mesto vidimo v sodelovanju z drugimi disciplinami ter v implementaciji kreativnih praks v druga področja in obratno.

Univerza v Novi Gorici je z Visoko šolo za umetnost tako vstopila na področje umetnosti in kreativno-umetniških praks. Izkušnje obeh organizacij združene v novi visoki šoli pomenijo pomemben prispevek k slovenski visokošolski ponudbi na področju kreativno-umetniškega dela.

V Visoki šoli za umetnost Univerze v Novi Gorici bomo tako sledili načelom in danostim, ki omogočajo:

  • Sodoben, dinamičen študij ne le v izboru medijev, temveč tudi po metodah, strukturah in načinih podajanja znanj.
  • Intermedijsko naravnanost in interdisciplinarno delovanje v praksi.
  • Inovativnost v odnosu do študenta, ki ga razumemo kot razvijajočo se, vendar samostojno, kreativno osebnost.
  • Inovativnost v odnosu do umetnosti, znanosti in tehnologij ter njihovih vlog v sodobni družbi; raziskovanje 'uporabnosti' in implementacije umetniških praks v druge discipline (in seveda obratno).
  • Projektno povezovanje na izvenšolskih primerih, kar pomeni, da študent že med študijem pridobi dragocene izkušnje pri delu na kompleksnih projektih.

Visoka šola za umetnost bo nasledila in nadgradila petnajstletne izkušnje pri razvijanju inovativnih načinov podajanja znanj skozi praktično primere in kontekstualne projekte ter pri razvijanju drugih umetniških izobraževalnih programov in manifestacij.